De werkgever van een bedrijf is er verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd.

Hij moet aan een aantal verplichtingen voldoen om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creëren voor zijn werknemers, en voor hemzelf.

 

RGRCNHCEYG.jpg

Verplichtingen werkgever

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. De werkgever voert een beleid dat erop gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten; binnen de mogelijkheden en met de middelen die hem ter beschikking staan. De werkgever moet er in ieder geval voor zorgen dat hij:

 • een ziekteverzuimbeleid voert;
 • ongevallen op de werkplek onderzoekt, registreert en meldt;
 • voorlichting en instructie geeft over veilig werken;
 • voor veilige middelen en werkmethoden zorgt (ook voor derden);
 • gevaren bestrijdt bij de bron;
 • de nodige beheersmaatregelen organiseert;
 • de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen levert;
 • sluitende afspraken maakt met samenwerkende bedrijven, bijvoorbeeld aannemers.

De werkgever moet hiervoor inzetten:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie – De risico’s die werknemers in het bedrijf lopen, moeten worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarin staat ook hoe de medewerkers tegen deze risico’s beschermd worden. In zo'n inventarisatie staat of de veiligheid en gezondheid in gevaar komen door bijvoorbeeld instabiele steigers, explosiegevaar, een lawaaiige omgeving of te lang aan een beeldscherm werken. De RI&E moet ter toetsing worden voorgelegd aan een arbodienst of gecertificeerde deskundige. 
 • Plan van Aanpak – Onderdeel van de RI&E is een Plan van Aanpak. Hierin wordt aangegeven wat het bedrijf tegen deze risicovolle situaties doet. Dit kan gaan om het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen en het vervangen van schadelijke machines, maar ook om het geven van goede voorlichting. 
 • Preventiemedewerker - De werkgever is verplicht om één van zijn werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf 25 of minder werknemers in dienst, dan mag de werkgever zelf als preventiemedewerker functioneren.

Overtreding Arbowet

Als een werkgever de Arbowet overtreedt, kan dat verstrekkende consequenties hebben. Werkgevers die hun personeel niet beschermen tegen levensbedreigende risico’s, kunnen een forse boete en zelfs gevangenisstraf opgelegd krijgen. Overigens kunnen ook de werknemers beboet worden als ze niet willen meewerken aan de beschermende maatregelen. De Inspectie SZW ziet toe op naleving van de regels.

Laatste nieuws